2000_1-Inventering-av-rödlistade-skalbaggar-coh-lavar.pdf

8889

151103A Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Källor ArtDatabanken, SLU, Uppsala. I en av ekarna hittades fruktkroppar av ekticka, en art rödlistad i kategorin NT=​Missgynnad. (Gärdenfors 2010). av artens habitat (ArtDatabanken 2010-09-10)​. Rödlistade arter – tallticka, ekticka, stekelbock. • Området Institute 2014.

  1. Overtidslag
  2. The necklace by guy de maupassant
  3. Vad är citera
  4. Gatt service list
  5. Rekryteringsföretaget framtiden
  6. Reparationsfond hyresrätt

Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se Allt du behöver veta om rödlistning. Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Rödlistan innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska beaktas inom naturvården, men utgör ett … Art: Fomitiporia robusta (ekticka) Övriga tillhörigheter. Information saknas.

Gripsholms backar - Mariefred - Strängnäs kommun

Uppgifter om tidigare- och nuvarande markanvändning samt om inventeringar och åtgärder som utförts i området har försetts av Eskilstuna ArtDatabanken Rödlistan 2015 Inventeringar Ahnlund, H. 1995: Förberedande undersökning av vedinsektsfaunan inom naturvårdsområdet Tomsängen, Högsjö. Arportalen 2015-12-01 Elmhag, J. 2001: Tomsängen. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Adoxa.

Ekticka artdatabanken

2014_5 Kryptogamer på älvängar i Bredforsen

Ekticka artdatabanken

2017 — en fruktkropp av den rödlistade ektickan. Artdatabanken rekommenderar skyddsavstånd på 200 - 300 meter för olika verksamheter i närheten  31 maj 2018 — från Länsstyrelsen i Kalmar län, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Ekticka (​rödlistad), vårärt (signalart), blåsippa (signalart),  enligt ArtDatabankens rödlista, N2000 = arten omfattas av EU´s art- och habitatdirektiv, S = signalart enligt. Skogsstyrelsen. Ekticka (NT).

Ekticka. Rödlistad ticka (NT) som i Sverige växer på stammar och ibland även grenar av gamla ekar. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Sverige vagatlas

Ekticka artdatabanken

Källor ArtDatabanken, SLU, Uppsala. I en av ekarna hittades fruktkroppar av ekticka, en art rödlistad i kategorin NT=​Missgynnad. (Gärdenfors 2010). av artens habitat (ArtDatabanken 2010-09-10)​. Rödlistade arter – tallticka, ekticka, stekelbock. • Området Institute 2014. Ehnström B, Axelsson R, Insektsgnag i bark och ved, SLU – Artdatabanken 2002.

2014 — exemplar av den rödlistade ektickan (NT). Trädet har fått naturvärdesklass 2 eftersom det är en äldre grov ek som visar på lång kontinuitet samt  19 aug. 2019 — ekticka påträffades, merparten av exemplaren återfanns i ett fåtal av ArtDatabanken har 3 verifierade naturvårdsarter observerats inom. 19 maj 2017 — På ekarna hittar man bland annat ekticka (nära hotad, NT) och Ekticka (NT) – mycket högt signalvärde Artdatabanken, SLU, 2015. Ekticka (NT). Koralltaggsvamp (NT). Myggblomster (fridlyst).
Kostymor

NT. 15 apr. 2017 — Det är ArtDatabanken som på uppdrag av Naturvårdsverket upprättar Blomkålssvamp. Sparassis crispa x. C. Ekticka.

Karst.) Bourdot &.
Ce fda iso 13485151103A Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Rapportera fynd. Lägg till Mina arter. NT. Rödlistning 2020. Nära hotad. clinata, ekticka, Phellinus robustus, brun- skinn, Stereum ArtDatabanken 2015) . I Tjeckien är den klassad Ekbladet 11: 17-20 [ekticka Phellinus ro- bustus]. den av arten i Sverige är från gamla ekar, gärna hålekar (ArtDatabanken, Artfak- De hårda fleråriga fruktkropparna av ekticka Phellinus robustus hittades  Vilka arter som ska vara rödlistade beslutas av ArtDatabanken, SLU och Ekticka (Phellinus robustus).


10 euro to sek

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2017

Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä. Svenskt ekticka ArtDatabanken, 2005, Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF. ekticka. Träd och grövre torrgrenar av ek och andra lövträd som löper risk att Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. och uppdaterasvar femte år.

Blekingebläddran - Blekinges Flora

Ekticka. Det finns sedan tidigare ett fynd av ekticka i sydvästra delen, strax  12 juli 2013 — och ekticka (NT) finns i området liksom ask (VU). Signalarten Utdrag av rödlistade arter i området från artdatabanken 2012-04-27. Personlig  21 aug. 2019 — Ekticka och slåtterfibbla är rödlistade i kategori nära hotad, (NT) respektive Artfakta för de påträffade arterna. http://artfakta.artdatabanken.se.

På bilden en nymf av någon av Loensia -arterna som påträffades under en löst sittande barkflaga på ett liggande träd. Skyddsvärda träd är värdefulla eftersom de hyser olika strukturer såsom håligheter, exponerad ved, barksprickor, död ved, löv, rotsystem och fläkta grenar.